Obrázek1
Ochrana osobních údajů neboli GDPR - směrnice EU č. 2016/679/EU - v platnosti od 25.5.2018. Vámi poskytnuté osobní údaje použijeme pouze k uzavření kupní smlouvy a neposkytujeme je třetí straně. Veškeré údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou v souladu s platnou legislativou, tj. podle zákona č. 563/1991 Sb. Zákona o účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb. Zákona o DPH a zákona č. 499/2004 Sb. Zákona o archivnictví. V běžných případech je to tedy po dobu uzavření kupní smlouvy a dalších deset let po skončení účetního období, ve kterém byla kupní smlouva uzavřena. Po uplynutí zákonných lhůt jsou elektronické záznamy smazány a písemné údaje nenávratně skartovány. Údaje jsou zpracovány v písemné formě i elektronicky. Písemná forma je uložena v uzamykatelných úložištích v zabezpečených prostorách firmy. Elektronická forma je bezpečně uložena na datovém úložišti firmy. K písemné i elektronické podobě mají přístup jen pověřené osoby.
atools